Hopp til innhold

Abonnementsvilkår for online-tilgang til SaaS-ytelser

Juni 2018.

LES OGSÅ: Databehandleravtale.

DEL I – ABONNEMENTSVILKÅR

1. Generelt

Disse abonnementsvilkårene trer i kraft ved å akseptere vilkårene i bestillingsprosessen eller ved å ta i bruk den avtalte Software as a Service ("Tjenesten"), og gjelder mellom kunden ("Kunden") og Xena ApS ("Leverandøren").

Vilkårene gjelder i sin helhet, uavhengig av om Tjenesten benyttes som "Free user" eller ikke.

Leverandøren skal fra bestillingsdagen (Oppstartsdagen) levere den avtalte SaaS-ytelsen ved å stille den standardiserte og internettbaserte programvaren (Tjenesten) til rådighet for Kunden.

Abonnementsvilkårene består av to deler.

Del I inneholder de vilkårene som gjelder for den avtalte Tjenesten.

Del II inneholder en beskrivelse av og vilkår for Leverandørens support og vedlikehold av programvaren (Løpende tjenester). Vilkårene i del I gjelder også for Løpende tjenester.

 

2. Avtalt Tjeneste

I henhold til disse Vilkårene oppnår Kunden en rett til å bruke den avtalte Tjenesten, som stilles til rådighet online som Software as a Service (SaaS). Kunden får ingen opphavs- eller eiendomsrett til den avtalte Tjenesten, og får heller ingen lisens til å avvikle eller bruke den avtalte Tjenesten unntatt som Software as a Service.

Kundens abonnement gir Kunden adgang til å bruke den avtalte Tjenesten til det antall brukere det er bestilt lisens til. Har Kunden behov for ytterligere brukere, må det bestilles tilgang for disse, og Kunden aksepterer at prisen vil øke tilsvarende.

Leverandøren har rett til å foreta løpende oppdateringer og forbedringer av den avtalte Tjenesten. Leverandøren har også rett til å endre sammensetningen og oppbyggingen av den avtalte Tjenesten. Slike oppdateringer, forbedringer og endringer kan skje med eller uten varsel og kan påvirke den avtalte Tjenesten, herunder også informasjon og data lastet opp eller avgitt av den avtalte Tjenesten.

Denne Avtalen regulerer også Kundens bruk av Leverandørens tjenester som gjør det mulig å tilegne seg lisens til Applikasjoner.

 

3. Kjøp av applikasjoner utviklet av Leverandøren eller Tredjepart

I den avtalte Tjenesten kan Kunden i App Store kjøpe Applikasjoner som integreres med Tjenesten. Disse Applikasjonene kan være utviklet av enten Leverandøren eller Tredjeparter.

Lisens til Applikasjoner utviklet av EG er underlagt foreliggende Vilkår. Lisens til Applikasjoner utviklet av Tredjeparter gis av Tredjeparten. Kunden er forpliktet til å sette seg inn i særskilte lisensvilkår for Applikasjoner utviklet av Tredjepart. Hvem som er utvikler, vil fremgå av den enkelte Applikasjon.

I de tilfeller hvor Applikasjonen er utviklet av Tredjepart, vil lisensvilkår og databehandleravtale likeledes fremgå før kjøpet av Applikasjonen fullføres. Kunden er forpliktet til å akseptere lisensvilkår og databehandleravtale før kjøpet.

Leverandøren er ikke part i kjøpsavtalen eller sluttbrukeravtalen ved kjøp av Applikasjoner utviklet av en Tredjepart. Parter i en slik avtale er alene Tredjepart og Kunden. Leverandøren påtar seg intet ansvar for Applikasjoner utviklet av Tredjeparter, jf. nærmere informasjon i punkt 13 Ansvar og ansvarsbegrensning.

Nedlasting og bruk av Applikasjoner kan være forbundet med betaling av vederlag. Dette gjelder uavhengig av om Applikasjonen er utviklet av Leverandøren eller Tredjepart. Betaling skjer utenfor denne Avtalen. Det vil fremgå av de enkelte Applikasjonene hvorvidt Kunden må betale for nedlasting og bruk. Betaling skjer gjennom Kundens abonnement hos Leverandøren. Samlet kjøp av Tjeneste og eventuelle tilleggskjøp fremgår av Kundens konto.

Tjenesten integreres med Applikasjonene for å gi Kunden en optimal versjon av Tjenesten. Leverandøren har derfor tidsubegrenset, ugjenkallelig og uinnskrenket bruksrett til alle data generert via Tredjepartsapplikasjonen og Kundens bruk av Tjenesten og Applikasjonene via Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke personopplysninger, som utelukkende behandles i henhold til databehandleravtalen.

Dersom det overføres personopplysninger mellom Tjenesten og Tredjepartsapplikasjoner, er behandlingen av disse regulert i databehandleravtalen mellom Leverandøren og Kunden. Kunden må inngå en separat databehandleravtale med Tredjeparten som regulerer tilsvarende overføring av personopplysninger mellom Tredjepartsapplikasjoner og Tjenesten.

Leverandøren er ikke ansvarlig for å vedlikeholde eller tilby support for Applikasjoner utviklet av en Tredjepart.

 

4. Endring av Vilkår

Leverandøren har rett til å endre disse Vilkårene i ethvert henseende. De til enhver tid gjeldende Vilkår vil være tilgjengelige på Leverandørens nettside.

Leverandøren tilstreber å gi rimelig varsel (1 måned) i forbindelse med enhver endring ved oppslag på nettsiden. Bruk av den avtalte Tjenesten etter at Vilkårene er endret, anses som at de endrede Vilkårene er akseptert. Kunden forplikter seg til å holde seg jevnlig oppdatert om endringer i disse Vilkårene.

 

5. Kundens plikter

Kunden er ansvarlig for etablering av forbindelsen mellom Kundens utstyr og det avtalte forbindelsesstedet og for at Kunden har nødvendig utstyr og programvare til å kunne utnytte Tjenesten og øvrige deler av den avtalte Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i lisensvilkår og databehandleravtaler knyttet til Applikasjoner utviklet av en Tredjepart. Disse blir presentert for Kunden før kjøpet gjennomføres. Kunden er forpliktet til å akseptere disse før ibruktaking.

Kunden er innforstått med at Kunden må bære enhver omkostning i forbindelse med konfigurasjons- og systemendringer som er nødvendige på grunn av endringer i den avtalte Tjenesten.

Kunden må sikre at den avtalte Tjenesten ikke blir benyttet på en måte som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller annen regulering.

Hvis det i forbindelse med realisering av den avtalte Tjenesten blir utvekslet data, direkte eller indirekte, mellom Leverandørens og Kundens it-installasjon, er hver av partene selv ansvarlig for å beskytte sin it-installasjon mot eventuelle virusangrep, uautorisert tilgang og uønsket inntrengning.

Tjenesten vil løpende bli vedlikeholdt og oppdatert, og dette kan medføre at det stilles strengere krav til Kundens maskin- og programvareinteraksjon, og Leverandøren påtar seg intet ansvar for dette.

 

6. Tjenestens tilgjengelighet

Leverandøren tilstreber å tilby høy driftsstabilitet, men kan ikke holdes ansvarlig for nedetid eller driftsforstyrrelser, herunder driftsforstyrrelser forårsaket av faktorer som er utenfor Leverandørens kontroll. Dette omfatter bl.a. strømbrudd, feil på utstyr, internettforbindelser, telekommunikasjonsforbindelser eller lignende.

Ved nedetid eller forstyrrelser tilstreber Leverandøren å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.

Leverandøren er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser i form av popups, adblocker, nettlesertillegg og plug-ins.

Leverandøren har uten ansvar rett til å foreta vedlikehold av Tjenesten, også når dette påvirker Tjenestens tilgjengelighet/oppetid, såfremt slikt Vedlikehold skjer av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker.

Leverandøren skal tilstrebe at service og vedlikehold legges utenfor tidsrommet 8.00–17.00 på hverdager og i øvrig varsle Kunden i rimelig tid før service utføres, i den grad dette er mulig.

 

7. Dokumentasjon og veiledning

Den avtalte Tjenesten vil ikke bli dokumentert.

 

8. Avgift, priser og betalingsvilkår

Abonnementet trer i kraft ved bestilling (Oppstartsdagen) og løper inntil det sies opp i tråd med disse Vilkårene.

Første faktureringsperiode løper fra bestillingsdato til utgangen av måneden, og deretter faktureres det forskuddsvis på månedsbasis, med mindre annet uttrykkelig er avtalt i forbindelse med Kundens godkjenning av avtalen om levering av Tjenesten.

Hvis Kunden velger å betale med kredittkort, trekkes betalingen direkte fra Kundens valgte betalingskort. Hvis en betaling ikke kan gjennomføres på grunn av utløpt kort, utilstrekkelige midler eller andre årsaker, kan Leverandøren uten varsel og uten ansvar deaktivere tilgangen til Tjenesten inntil avtalt betaling er mottatt. Ved bruk av betalingskort gir Kunden Leverandøren tillatelse til å fortsette å fakturere inntil oppsigelsesperioden er utløpt.

Leverandøren kan løpende justere avgiften med 60 dagers varsel, med mindre annet uttrykkelig er avtalt i forbindelse med Kundens godkjenning av avtalen om levering av Tjenesten.

Ved forsinket betaling har Leverandøren rett til å beregne renter fra forfallsdato med 1,75 % pr. måned. Utover dette har Leverandøren rett til å kreve gebyr ved muntlige eller skriftlige purringer eller dersom en fordring går til inkasso. Gebyrene beregnes i tråd med Leverandørens til enhver tid gjeldende gebyrpolitikk.

Ved mislighold av betalingen har Leverandøren dessuten rett til å deaktivere tilgangen til Tjenesten.

Ved mislighold av betalingen forbeholder Leverandøren seg retten til å stanse Kundens tilgang til Tjenesten. Dette skjer uten ytterligere varsel og uten ansvar.

 

9. Ansvar for Leveranse og reklamasjoner

Leverandøren er ikke ansvarlig for Applikasjoner utviklet av Tredjeparter og garanterer på ingen måte for disse.

Den avtalte Tjenesten leveres som den er, og Leverandøren fraskriver seg enhver garanti, tilsikring, inneståelse, påstand eller andre vilkår, enten de er direkte eller indirekte.

Tjenesten er hverken feiltolerant eller fri for feil, konflikter eller avbrudd, og Kunden er innforstått med at det i Tjenesten kan forekomme mindre vesentlige feil og uhensiktsmessigheter som ikke påvirker bruken av Tjenesten nevneverdig. Leverandøren garanterer ikke at slike forhold utbedres, og en eventuell utbedring vil under alle omstendigheter oftest bli gjort i forbindelse med en oppdatering av Tjenesten.

Kunden skal straks rapportere eventuelle mangler til Leverandøren. En reklamasjon skal under alle omstendigheter være Leverandøren i hende senest en måned etter at forholdet er eller burde vært konstatert.

Leverandøren skal etter å ha mottatt skriftlig reklamasjon fra Kunden – og under tilbørlig hensyntagen til forholdets betydning for Kundens bruk av den avtalte Tjenesten – utbedre mangler for egen regning innen rimelig tid.

Leverandørens ansvar for utbedring av mangler forutsetter at Kunden leverer en tilstrekkelig skriftlig og datert feilrapport via Leverandørens supportsystem og deltar aktivt i utbedringsprosessen, herunder med test av feilrettelser uten unødig opphold.

Hvis Leverandøren ikke utbedrer forholdet, og hvis Kundens bruk av den avtalte Tjenesten påvirkes i ikke-ubetydelig grad som følge av dette, har Kunden krav på et forholdsmessig avslag i vederlaget fastsatt på bakgrunn av norsk retts alminnelige regler, dog maksimalt i en periode på 90 dager regnet fra det tidspunkt Leverandøren mottok Kundens reklamasjon. Utover dette har ikke Kunden noen misligholdsbeføyelser for perioden hvor feilen påvirker den avtalte Tjenesten.

Hvis Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til ovenstående, er Leverandøren for øvrig erstatningsansvarlig med de begrensninger som følger av disse generelle betingelsene.

Dreier det seg om vesentlig mislighold, og dette ikke rettes opp i tråd med ovenstående, kan Kunden ved utløpet av den angitte perioden på 90 dager heve Avtalen for fremtidige ytelser.

Leverandørens ansvar for Leveransene er begrenset til ovenstående.

 

10. Kundens mislighold

Hvis Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen, eller dersom Leverandøren på annen måte påføres merkostnader eller merarbeid på grunn av forhold Kunden helt eller delvis er ansvarlig for, kan Leverandøren i ethvert henseende kreve godtgjørelse. I tråd med dette har Leverandøren rett til å fakturere for tidsforbruk osv. etter rimelig skjønn og under hensyntagen til det ekstra forbruket av tid og ressurser som Leverandøren er blitt påført som følge av Kundens forsømmelser. Slike ytelser faktureres i henhold til Leverandørens gjeldende listepriser.

Hvis fakturaen ikke betales innen fristen, deaktiveres tilgangen til Tjenesten inntil betalingen er mottatt. I slike tilfeller vil Leverandøren fortsatt ha krav på betaling av Tjenestevederlag i deaktiveringsperioden.

Ved vesentlig mislighold fra Kundens side kan Leverandøren heve Avtalen uten særskilt krav om oppretting.

 

11. Eiendoms- og opphavsrett

Leverandøren har full eiendomsrett, opphavsrett, råderett og enhver annen rettighet til Tjenesten og de programvareprodukter Tjenesten inneholder.

I Avtalens løpetid mottar Kunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset og uoverdragelig bruksrett til den avtalte Tjenesten. Det skjer ingen overdragelse av immaterielle rettigheter til Kunden. Kunden skal ikke la tredjepart utføre noen form for support eller vedlikehold på programvaren som inngår i Tjenesten.

Tillatelsen til å bruke den avtalte Tjenesten gjelder utelukkende for Kunden og dennes ansatte samt eksterne personer som utfører databehandling for eller leverer andre ytelser til Kunden, og der tilgang til Tjenesten er en forutsetning for å kunne levere disse ytelsene. Kunden garanterer i den forbindelse for at tredjepart respekterer ovenstående vilkår.

Tildelte innloggingsdetaljer må ikke gis videre. Når det gjelder materiale som lastes opp av Kunden, og alle Kundens data, gir Kunden Leverandøren en tillatelse og global lisens som er tilstrekkelig til at Leverandøren forsvarlig og uten ansvar kan levere den avtalte Tjenesten. Kunden går god for at materialet som lastes opp, ikke krenker tredjeparts rettigheter og ikke inneholder materiale som kan virke støtende eller er i strid med relevant lovgivning eller annen regulering.

I det omfang bruken av den avtalte Tjenesten omfatter bruk av Tredjepartsprogramvare, er bruken av denne underlagt særskilte lisensvilkår som Kunden er forpliktet til å sette seg inn i og overholde, jf. punkt 3.

Hvis bruken av den avtalte Tjenesten krenker tredjeparts rettigheter, skal Leverandøren sikre at det oppnås tilstrekkelige rettigheter til at Kunden fortsatt kan bruke Tjenesten uten ytterligere omkostninger for Kunden, eller alternativt erstatte de deler av Tjenesten som krenker tredjeparts rettigheter, med annen tilsvarende tjeneste, som samlet sett skal være av samme kvalitet og ha overordnet samme funksjonalitet.

Utover dette kan ikke Kunden fremme krav mot Leverandøren som følge av krenking av tredjeparts rettigheter ved Kundens bruk av Tjenesten.

 

12. Eiendomsrett til data

Kunden har alle rettigheter til egne data som Kunden leser inn i Tjenesten. Leverandøren skal utelukkende behandle Kundens data i tråd med dennes instrukser og således ikke til egne, uvedkommende formål.

Data som Leverandøren genererer, eller som Tjenesten automatisk genererer i forbindelse med oppfyllelse av Avtalen, herunder Kundens bruk eller overvåking av bruken av Tjenesten, får av Leverandøren kun benyttes til å realisere Tjenesten og oppfylle Avtalen i øvrig overfor Kunden samt til statistiske formål så lenge opplysningene er anonymisert.

Leverandøren har iverksatt rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at opplysninger uforutsett eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt eller forringes, samt mot at de blir gjort kjent for uvedkommende, misbrukes eller på annet vis behandles i strid med lov om behandling av personopplysninger.

Leverandøren gir tredjepart og myndigheter tilgang til Kundens data i forbindelse med dom, myndighetskrav og Kundens konkurs. 

 

13. Ansvar og ansvarsbegrensning

Kunden er ansvarlig for at behandlingen av samtlige Kundedata som er lagt inn i Tjenesten, skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning og øvrig gjeldende lovgivning, samt at dataene ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden holder Leverandøren fri for eventuelle krav Leverandøren måtte bli møtt med som følge av behandling av Kundens data i Tjenesten.

Leverandøren hefter ikke for uforutsette, ekstraordinære skader eller følgeskader som følger av Avtalen eller Kundens bruk av den avtalte Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, forretnings- og/eller driftsforstyrrelse, tap av data og omkostninger til reetablering av disse (med mindre tap av data skyldes Leverandørens manglende backup i henhold til Avtalen) eller annen form for økonomisk tap samt indirekte tap.

Leverandøren kan ikke under noen omstendigheter pålegges en samlet erstatning og/eller bli avkrevd forholdsmessig avslag som overstiger Kundens samlede betaling knyttet til Avtalen innenfor de siste 12 månedene.

Leverandøren har produktansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende ufravikelige lovgivningen på dette området. Utover dette påtar Leverandøren seg intet produktansvar.

Leverandørens erstatningsansvar er uansett begrenset til det beløpet Kunden har betalt til Leverandøren for Avtalen de siste 12 måneder før den skadegjørende handlingen inntraff, og i alle tilfeller høyst 1.298.195 NOK.

Leverandøren påtar seg intet ansvar for Kundens bruk av Applikasjoner som ikke er utviklet og eid av Leverandøren, herunder tap av data og andre følgeskader forårsaket av Kundens bruk av slike Applikasjoner eller uhensiktsmessig bruk. Slike Applikasjoner stilles til Kundens disposisjon slik som de er, og det er i den forbindelse også Kundens eget ansvar å gjøre seg kjent med supplerende lisensvilkår og øvrige bruksvilkår som måtte gjelde for den aktuelle Applikasjonen.

 

14. Databehandleravtale

I den grad Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med levering av den avtalte Tjenesten, skal slik behandlingen skje i henhold til særskilt inngått databehandleravtale.

I den grad Tredjepart behandler personopplysninger på vegne av Kunden fordi Kunden har kjøpt Applikasjoner i App Store, skal slik behandling skje i henhold til særskilt inngått databehandleravtale mellom Kunden og Tredjepart.

 

15. Forsikring

Leverandøren er pliktig til å ha en yrkes- og produktansvarsforsikring og profesjonell ansvarsforsikring i hele Avtalens løpetid. Produktansvarsforsikringen skal som et minimum ha en dekningssum på 12.981.955 NOK, og ansvarsforsikringen skal minimum ha en dekningssum på 1.298.195 NOK.

 

16. Overdragelse av Avtalen og bruk av underleverandører

Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser overfor Kunden til et konsernforbundet selskap eller tredjepart.

Kunden aksepterer at Leverandøren har rett til å benytte underleverandører i alle forhold, herunder til avvikling og drift av den avtalte Tjenesten og til oppbevaring av Kundens data.

Såfremt en underleverandør behandler Kundens personopplysninger, er dette forholdet regulert i databehandleravtalen om bruk av underdatabehandlere.

 

17. Force majeure

Ingen av Partene er ansvarlige for mislighold hvis misligholdet skyldes forhold som Partene ved Avtalens inngåelse ikke burde ha regnet med, herunder streiker og lockout.

Den Part som vil påberope seg force majeure, skal uten unødig opphold informere den annen Part om at en slik situasjon har oppstått og hvor lenge den antas å vare.

Force majeure kan høyst gjøres gjeldende med det antall arbeidsdager som force majeure-situasjonen varer. Hvis den avtalte Leveransen ikke leveres på grunn av force majeure, utsettes tilhørende betalinger tilsvarende. Ved en force majeure-situasjon ut over 20 arbeidsdager har den Part som ikke har påberopt seg force majeure-situasjonen, rett til å annullere Avtalen for fremtidige ytelser.

 

18. Endrede myndighetskrav

Leverandøren er pliktig til å foreta endringer i Tjenesten som oppstår som følge av nye eller endrede myndighetsforskrifter, lovgivning m.m. Hvis dette medfører økte omkostninger for Leverandøren, kan Leverandøren kreve disse dekket gjennom en ekstraordinær regulering av avgiften med umiddelbar virkning.

 

19. Taushetsplikt

Partene skal overholde taushet i sedvanlig omfang om forhold som ikke er allment kjent. Denne taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt, uansett årsak. Leverandøren kan føre Kunden opp på sin referanseliste, men får utover dette ikke bruke Kundens navn i markedsføringsøyemed.

Uavhengig av denne taushetsplikten har Leverandøren rett til å utlevere opplysninger i tilfeller der dette er fastsatt ved lov, eller der Leverandøren får pålegg om dette ved kjennelse eller dom.

 

20. Oppsigelse

Kunden kan si opp abonnementet med 1 måneds varsel til utgangen av en kalendermåned.

Leverandøren kan si opp abonnementet med 6 måneders varsel til utløpet av et kalenderkvartal eller uten varsel om Kunden har misligholdt disse Vilkårene i vesentlig grad, eller om Kunden går konkurs eller blir insolvent.

 

21. Opphørsytelser

Når Avtalen opphører – uansett årsak – skal Leverandøren straks og på Kundens anmodning bistå med å hente ut Kundens data fra Tjenesten og returnere disse i elektronisk format til Kunden eller en av Kunden utpekt tredjepart.

Leverandøren har etter denne bestemmelsen rett til vederlag for utført arbeid etter medgått tid og til Leverandørens normale timetakst i henhold til gjeldende prisliste på tidspunktet arbeidet ble utført.

Etter utlevering av Kundens data har Leverandøren rett til – etter å ha mottatt bekreftelse fra Kunden på at dataene er mottatt – å slette Kundens data uten unødig opphold. Leverandøren forbeholder seg likevel retten til å slette Kundens data 90 dager etter abonnementets opphør uansett årsaken til dette, og Leverandøren er ikke forpliktet til å oppbevare data etter dette tidspunktet.

 

22. Markedsføring

Ved aksept av disse Vilkårene gir Kunden samtidig sitt uttrykkelige samtykke til at Leverandøren og øvrige selskaper i EG-konsernet kan kontakte Kunden på telefon, e-post, sms/mms i markedsføringsmessig sammenheng eller i forbindelse med produktrådgivning. Kunden er kjent med at dette samtykket til enhver tid kan trekkes tilbake ved å kontakte Leverandøren via de til enhver tid gjeldende kontaktopplysningene på www.xena.biz.

 

23. Tvister

Denne Avtalen er underlagt norsk lov, og tvister skal avgjøres ved Leverandørens alminnelige verneting.

 

DEL II – LØPENDE TJENESTER

24. Generelt

Bestemmelsene i del II gjelder, sammen med abonnementsvilkårene i del I, for Leverandørens levering av tjenester knyttet til Support- og programvedlikeholdavtalen (Løpende tjenester).

Hvis Kunden ber om hjelp til oppgaver m.m. som ikke er omfattet av avtalen om support og programvedlikehold, vil Leverandørens tidsforbruk bli særskilt fakturert på bakgrunn av medgått tid og etter Leverandørens til enhver tid gjeldende takster for konsulenttjenester.

Support- og programvedlikeholdavtalen er en obligatorisk del av den avtalte Tjenesten og kan således ikke sies opp før den avtalte Tjenesten utløper/opphører.

 

25. Omfattet programvare

Sammen med fakturaen mottar Kunden en oversikt over programvaren og programmodulene det er inngått en Support- og programvedlikeholdavtale for. Ved kjøp av nye programmoduler utviklet av EG til programvare som allerede er omfattet av den avtalte Tjenesten, etter at den foreliggende Avtalen er inngått, sendes det ikke ut noen ny Avtale. Slike programmoduler vil automatisk være omfattet av foreliggende Vilkår.

For ordens skyld presiseres det at installasjon og vedlikehold av programvare fra Tredjepart, herunder oppdatering av nettleser samt installasjon og oppdatering av antivirusprogrammer, ikke er omfattet av Support- og programvedlikeholdavtalen, med mindre dette spesifikt fremgår av spesifikasjonen på Leverandørens faktura.

 

26. Hotline

All henvendelse til EG Hotline kan skje innenfor EG Hotlines åpningstid. Åpningstiden er eksplisitt meddelt Kunden.

EG Hotline bestreber seg på å raskest mulig gi en løsning på problemer som oppstår i forbindelse med Kundens bruk av programmene som omfattes av Avtalen. Er det ikke mulig å finne en umiddelbar løsning, fortsetter problemløsingen innenfor EG Hotlines åpningstid.

Tilbudet fra EG Hotline omfatter f.eks. ikke utføring av oppdateringer, opplæring av nye medarbeidere, gjenoppretting av ødelagte filer, mapper eller lignende samt spørsmål til funksjoner under systemets utviklingsmeny, herunder hjelp til oppretting og tilpasning av rapporter og/eller nye menyer og programfunksjoner.

Listen under er utelukkende tatt med for å gi eksempler på tjenester som ikke omfattes av det faste Hotline-gebyret:

  • Hjelp til rapportgenerator, designfunksjoner, programmering eller annen endring av programvare som inngår i Tjenesten.
  • Undervisning/kursing av medarbeidere.
  • Hjelp på stedet.
  • Opplæring av nye medarbeidere, gjenoppretting av ødelagte filer, mapper eller lignende, spørsmål til funksjonene i utviklingsmenyen i programvaren omfattet av Tjenesten, herunder hjelp til oppretting og tilpasning av rapporter og/eller nye menyer og programfunksjoner.
  • Hjelp knyttet til feilaktig installasjon eller manglende overholdelse av tekniske spesifikasjoner, dersom installasjonen ikke er utført i henhold til Leverandørens veiledning.
  • Hjelp i forbindelse med problemløsningsoppgaver samt forespørsler vedrørende nye oppgaver og pågående prosjekter.

Hvis Leverandøren på bakgrunn av Kundens henvendelse har gjort oppmerksom på at forholdet kan tilskrives feil og mangler ved programvaren, vil videre oppfølging ikke være en del av tilbudet fra Hotline.

 

27. Oppdateringsavtale

Programmer og programmoduler som omfattes av den avtalte Tjenesten, blir løpende vedlikeholdt av Leverandøren på bakgrunn av de erfaringer som er opparbeidet gjennom bruken av disse. De oppdaterte versjonene av programmene og programmodulene som omfattes av den avtalte Tjenesten, blir løpende stilt til rådighet for Kunden i takt med Leverandørens fortløpende oppdatering. I den forbindelse skal Kunden laste inn de nyeste versjonene, og det er Kundens ansvar å holde nettleseren oppdatert i overensstemmelse med Leverandørens anbefalinger.

Eventuelle utvidelser eller endringer av Kundens egne it-miljøer som er nødvendige i forbindelse med oppdatering, skjer for Kundens regning og har ikke noe med Leverandøren å gjøre.

I forbindelse med vedlikehold av programmer og programmoduler forbeholder Leverandøren seg retten til uten nærmere varsel å fjerne funksjoner som Leverandøren anser ikke er av generell interesse for Leverandørens kunder, eller som Leverandøren har annen saklig grunn til å ville fjerne.

Oppdateringsavtalen omfatter ikke oppdatering av individuelle programendringer i forbindelse med lanseringen av oppdaterte programversjoner, med mindre dette er særskilt avtalt. Leverandøren fraskriver seg således ansvaret for at oppdaterte versjoner av programmer og programmoduler som inngår i den avtalte Tjenesten, er kompatible med Kundens øvrige programvare eller individuelle programendringer, eller i øvrig fungerer sammen med disse.

Endringer i standardskjemaer og i korrigerte skjemaer vil bli implementert uten Kundens forhåndssamtykke dersom endringene er begrunnet i lovendringer. Hvis det oppstår konflikt mellom en slik endring og Kundens korrigerte skjema, blir Kunden kontaktet før oppdateringen.

Med mindre endringer i et skjema er begrunnet med en programoppdatering eller endrede lovkrav, vil endringer av det opprinnelig definerte skjemaet bli fakturert Kunden på bakgrunn av Leverandørens til enhver tid gjeldende timepris for utviklingsarbeid.

Kunden er oppmerksom på at manglende innlesing av nye versjoner kan påvirke muligheten til å lese inn senere versjoner, og Leverandøren er ikke ansvarlig for slike forhold.