Gå til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål om EG Xena.

Lov om arbejdstidsregistrering

Få svar på de mest stillede spørgsmål om den nye lov om arbejdstidsregistrering.

Hvilke virksomheder skal registrere arbejdstid?

Kravet gælder alle typer virksomheder, uanset størrelse, dog undtaget enkeltmandsvirksomheder.

Hvordan defineres arbejdstid?

Medmindre andet er fastsat i en kollektiv overenskomst, betyder arbejdstid den tid, hvor medarbejderen er på arbejde og er tilgængelig for arbejdsgiveren til at udføre sine opgaver. Vi anbefaler, at arbejdspladsen laver klare retningslinjer for, hvad der tæller som arbejdstid.

Hvilke ansatte er underlagt reglerne om tidsregistrering?
 • Alle ansatte, der er underlagt arbejdstidsreglerne, uanset antallet af arbejdstimer. Dette omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, ungarbejdere og sæsonarbejdere.
 • Funktionærer, der ikke er i ledende stillinger
Hvilke ansatte er undtaget reglerne om tidsregistrering?
 • Hvis arbejdstidens længde ikke kan fastsættes på forhånd
 • Hvis den ansatte selv kan fastsætte arbejdstidens længde
 • Ansatte som har ledelsesmæssige funktioner
 • Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte

Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis den ansatte er undtaget reglerne om arbejdstidsregistrering, f.eks. i form af et tillæg, hvor det noteres, at den ansatte er 'Selvtilrettelægger'.

Hvad er arbejdstidsreglerne?

Nedenstående er de generelle regler. Der kan sagtens være mange undtagelser til disse afhængig af bestemte brancher, jobs eller overenskomster:

 • En gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 48 timer inden for en fire måneders periode​
 • Minimum 11 sammenhængende timers hviletid per døgn​
 • Mindst ét ugentligt fridøgn
Hvad er reglen omkring rådighedsvagter?

Der er ikke faste regler for, hvornår en rådighedsvagt skal betragtes som arbejdstid eller hviletid (fritid). Der skal skeles til:

 • Hvor lang tid den enkelte medarbejder har til at møde på arbejde
 • Hvor ofte medarbejderen i praksis bliver tilkaldt (begrænsning i livsførelse)
Skal arbejdstid registreres hver dag?

Det er ikke et krav, at arbejdstiden skal registreres hver dag. Det anbefales dog, at der registreres løbende og bør som det mindste ske ugentligt. Hvis 11-timers reglen er særlig vigtig at være opmærksom på, bør registreringen ske dagligt.

Skal der registreres mødetidspunkt og gå-hjem tidspunkt?

Der står i bemærkningerne til loven, at medarbejderne skal registrere komme- og gå-tider. Men under behandlingen af lovforslaget meddelte Beskæftigelsesministeren, at loven udelukkende betyder, at medarbejderne skal registrere den daglige arbejdstid.

Vi anbefaler dog, at du vælger en metode, hvor det er muligt at registrere komme- og gå-tider, så du er forberedt, hvis det bliver et krav i fremtiden.

Skal pauser også registreres?

Pauser, hvor lønmodtageren ikke udfører arbejde og ikke er til arbejdsgivers rådighed, skal ikke registreres.

Er der krav til tidsregistreringssystemet?

Du vælger selv metoden, men medarbejderne skal altid kunne se egne tidsregistreringer, det skal være let og tilgængeligt, samt registreringerne skal opbevares i minimum 5 år.

Skal fratrådte medarbejdere have adgang til registreringerne?

Fratrådte medarbejdere behøver ikke have adgang, men de skal kunne bede om oplysningerne. Registreringerne skal dog stadig opbevares minimum 5 år.

Må man som virksomhed bruge registreringerne til andre formål?

Registreringerne vil ansættelsesretligt godt kunne bruges til analyser i virksomheden. Hvis du vil bruge dem til at kontrollere medarbejderne, skal du sikre dig, at de juridiske aspekter er overholdt. Du skal muligvis give de ansatte besked på forhånd, kontrollen må ikke krænke dem, og den skal være rimelig i forhold til formålet.

Hvem kontrollerer at lovgivningen overholdes?

Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn.

Hvilke konsekvenser har en overskridelse af reglerne?

Hvis du ikke overholder reglerne om registrering af arbejdstid, kan det få negative konsekvenser for dig som arbejdsgiver. For eksempel kan en tidligere medarbejder lettere kræve overtidsbetaling. Arbejdstilsynet kan også skride ind og forbyde eller begrænse muligheden for at arbejde mere end 48 timer om ugen i fremtiden.

Hvis en medarbejder ikke registrerer sin arbejdstid i overensstemmelse med virksomhedens politik, kan du som arbejdsgiver tage handling mod medarbejderen. Det kan betyde, at medarbejderen får ansættelsesretlige konsekvenser.